top of page

Heading 1

תנאי התקשרות יוליבר טק בע"מ


יוליבר טק בע"מ (להלן=יוליבר) הינה החברה שמחזיקה במותג MeWatch ועל כן הסכם ההתקשרות של המזמין (להלן=הלקוח) הינו מול יוליבר.

 

 1. ידוע ללקוח, כי יוליבר מפיצה את שירותי חברת הוט מובייל בע"מ וכי היחסים שבין יוליבר ללקוחותיו הם יחסים חוזיים שהוט מובייל אינה צד להם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוט מובייל לא תהא אחראית למעשי המפיץ או למחדליו כלפי הלקוחות.

 2. הסכם זה כפוף לתנאי רישיון הוט מובייל, מסמך "התנאים כלליים", כפי עדכונו מעת, וכפי המפורסם באתר הוט מובייל בכתובת: www.hotmobile.co.il  וכן הוראות כל דין רלבנטי.

 3. הוט מובייל ויוליבר לא יהיו אחראיים לכל מקרה שבו תופסק פעולת רשת הוט מובייל או חלקה, לרבות בשל הוראות רישיון כלשהו ו/או הוראות משרד התקשורת ו/או כל סיבה אחרת לגביה אין להוט מובייל שליטה מלאה.

 4. הלקוח מתחייב לקיים את כל הוראות משרד התקשורת, תנאי הרישיונות וכל דין רלוונטי אחר ולאפשר להוט מובייל ו/או ליוליבר לבדוק התחייבות זו באמצעות מתן גישה לשירות. הלקוח מתחייב לפצות ולשפות את הוט מובייל בגין כל תשלום או נזק, שתישא בהם כתוצאה מאי קיום תנאי זה על ידיו.

 5. כל הידע הנוגע ו/או הכלול במוצרי הוט מובייל, לרבות בתוכנה השלובה בהם הם קניינה הבלעדי של הוט מובייל ו/או של יצרני המוצרים ו/או מי מטעמם, והלקוח מתחייב שלא להשתמש בידע הנ"ל ו/או להעביר כולו או חלקו במישרין ו/או בעקיפין לכל מטרה שהיא, וכן שלא לבצע שינוי או התערבות במוצרים על רכיבי החומרה או התוכנה שבהם. התחייבויות הלקוח לפי סעיף זה תישארנה בתוקף בכל עת.

 6. השירותים ניתנים ללקוח על בסיס  "as is", "as available"וברור ללקוח כי רשת הוט מובייל אינה בשליטת הוט מובייל וכי הוט מובייל אינה נותנת כל מצג, מפורש או משתמע, באשר לרשת הוט מובייל, המכילה תוכן העשוי להיות בלתי הולם ו/או פוגעני, או באשר לכל מידע, מוצר או שירות הניתנים באמצעות רשת הוט מובייל ו/או באשר להתאמת השירותים לשימוש מסוים.

 7. הוט מובייל ויוליבר אינם אחראים לזמינות המידע ו/או הנתונים שהיא מאפשרת שימוש בהם במסגרת השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות הנתונים ולדיוקם, לאיכות המידע, לליקוי בדרך העברת המידע או בתוכנו, לאי התאמת הנתונים וכו'. הלקוח נוטל על עצמו את מלוא הסיכונים הנוגעים לאבטחת המידע, הנשלח על ידיו במסגרת השירותים ולמערכות המחשוב ולמידע שבהן, שלהן קישור עקיף או ישיר לשירותי העברת הנתונים.

 8. התכנית מיועדת לשימוש הוגן וסביר של המנוי ואינה מיועדת לשימוש מסחרי. במקרה של שימוש שאינו הוגן, רגיל וסביר ו/או שימוש שאינו אישי או מסחרי תהיה הוט מובייל רשאית להפסיק או להגביל את השירות למנוי, על פי שיקול דעתה. זאת ועוד, הוט מובייל תהא רשאית להפסיק או להגביל את השירות למנוי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מתן התראה מוקדמת וזאת במקרה שבו קיים חשש סביר, כי שימושי הלקוח בשירות כלשהו משירותיה עשוי לגרום לשיבוש ו/או הפרעה ו/או עומס ו/או לנזק לאילו ממערכות הוט מובייל לרבות מניעה ו/או שיבוש ו/או פגיעה באספקת שירותים ו/או בטיב השירותים המסופקים ללקוחות אחרים ו/או לצדדים שלישיים.

 9. בשום מקרה לא יהיו הוט מובייל ויוליבר אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף, אם ייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור או הנוגע לשיבושים, תקלות, ניתוקים באספקת שירותי רשת הוט מובייל או לאיכותם, אף אם נגרמו בשל תקלה. הוט מובייל ויוליבר לא יהיו אחראים לכל תשדורת, שבוצעה באמצעות רשת הוט מובייל, אלא הלקוח לבדו.

 10. בכל הקשור למתן השירותים ע"י הוט מובייל תחול במלואה החסינות הקבועה בסעיפים 40-41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשנ"ב – 1982.

 11. חבותה היחידה והמצטברת של הוט מובייל, בין על-פי דיני החוזים, דיני נזיקין או כל דין אחר, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה בפועל עבור השירותים המסופקים על ידיה על-פי הסכם זה, בתקופה בת שלושת החודשים שקדמו ליצירת החבות או עד לסכום של 5,000₪, הנמוך מביניהם.

 12. הלקוח מאשר להוט מובייל וליוליבר להעביר לו הודעות/תכנים בנושאים שונים, לרבות הודעות/תכנים פרסומים או שיווקיים, מעת לעת וזאת באמצעות דואר, דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS), WAP, וידאו או כל אמצעי אחר/נוסף. אם הלקוח ירצה בעתיד שלא לקבל הודעות/תכנים מהוט מובייל ויוליבר, ייעשה הדבר במשלוח בקשה בכתב ווידוא קבלתה במוקד שירות הלקוחות של הוט מובייל וגם של יוליבר. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה נגד הוט מובייל ויוליבר, בגין הודעות/תכנים מכל סוג שהוא אשר יישלחו אליו על-ידי צדדים שלישיים.

 13. ללקוח ידוע והוא מאשר בזאת כי יוליבר רשאית להעביר להוט מובייל את את שם הלקוח, כתובתו ודוא"ל וכן את כל הפרטים הנדרשים לצורך חיוב וגביית התשלום ממנו בהתאם להסכם ההתקשרות בין יוליבר לבין הלקוח ו/או כי התשלום כאמור לעיל, ימשיך להיגבות באמצעות הוראת התשלום שניתנה ליוליבר.

 14. ללקוחותיו של יוליבר ידוע, כי עם סיומו של ההסכם בין הוט מובייל ויוליבר יתכן כי יסתיים גם ההסכם בין יוליבר ללקוחותיו ולא תהיה להם כל טענה ו/או זכות לתביעה כנגד יוליבר ו/או הוט מובייל בעניין זה.

 15. תיכלל תניה האוסרת על מתן רשות שימוש בשירותים לכל אדם שאינו מחוג הלקוחות, והמודיעה ללקוח על זכותה של הוט מובייל ויוליבר לנתק את המכשירים מרשת הוט מובייל במקרה ויעשה כן.

 16. ללקוח ידוע והוא מסכים ומודע לכך שהשירותים מעצם טבעם נתונים להפסקות ו/או הפרעות וכי הוט מובייל אינה מתחייבת לספק את השירותים (לרבות שירותי גלישה ומידע) באופן רציף וללא כל הפרעות, ובכלל זה כי קצב הגישה לרשת הוט מובייל הקבוע בהסכם ההצטרפות הינו קצב הגישה המרבי בו יוכל הלקוח לעשות שימוש בשירותים וכי השימוש בשירותים בקצב זה אינו מובטח ותלוי בין היתר באופן השימוש בשירותים ובציוד הקצה המשמש את הלקוח.

תכניות מכר חבילה הוטמובייל Uliver

 

 1. יוליבר טק בע"מ (להלן =יוליבר) תהיה רשאית למכור ללקוחותיה את התכניות הבאות:

 1. תכנית "5 ג'יגה " הכוללת:

  • שיחות טלפון

  • הודעות SMS

  • הודעות MMS בעלות של 29 אג' להודעה

  • גלישה בנפח GB 5

 

 

 1. במסגרת התכנית המפורטות לעיל יוקצו ללקוח 500 דקות שיחה ו-500 הודעות SMS  הודעות MMS בעלות של 29 אג' להודעה. לאחר ניצול מלוא הנפח הנ"ל הלקוח יחסם לשיחות/הודעות יוצאות.

 2. בתכניות הכוללות גלישה - לאחר ניצול מלוא נפח הגלישה הכלול בתכנית תחול האטה בקצב הגלישה. הגלישה בישראל בלבד.

 3. שיחות הטלפון, משלוח SMS, משלוח MMS, גלישה וכן כל הטבה או שירות אחר הכלולים בתכנית ו/או המפורטים לעיל, הינם ליעדים רגילים בישראל בלבד ואינם חלים על יעדים או שירותים מיוחדים. שירותים מיוחדים שאינם כלולים בתכניות המכר המפורטות לעיל יהיו חסומים לשימוש המפיץ, אלא אם ביקש אחרת במפורש ובכתב למוקד שירות הלקוחות. כמו כן, התעריפים ליעדים ושירותים מיוחדים בהתאם למפורסם באתרHOT mobile  בכתובת  www.HOTmobile.co.il.

 4. התכניות מיועדות לשימוש הוגן וסביר של הלקוח ואינן מיועדות לשימוש מסחרי.

 5. הוט מובייל רשאית לעדכן את תנאי התכניות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.

bottom of page